Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

Αρχείο Μενέλαου Β. Δαλιάνη

Εντοπισμός, ταξινόμηση και επεξεργασία του Αρχείου του Μενέλαου Β. Δαλιάνη με τίτλο, «Η Εθνική Αντίσταση της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, 1940-1944». Εκτείνεται σε 12 φακέλους και περιέχει πρωτογενές και σπάνιο έντυπο υλικό για τη δράση της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, στο διάστημα 1940-44. Παράλληλα, στο αρχείο συμπεριλαμβάνεται φωτογραφικό υλικό με εικόνες από την καθημερινή ζωή (εργασία, κοινωνική ζωή, κ.ά) της ελληνικής μειονότητας για το διάστημα διακυβέρνησης του Ε. Χότζα.


Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

Ανακοινώσεις

ΠΜΣ "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ"
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΙΣΤΟΡΙΑ"ακαδημαϊκού έτους 2009- 2010

· Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ "Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία" για το ακαδ. έτος 2009-2010. Το ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία» χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για τα ακαδημαϊκά έτη 2004-2008. Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος έχει ενταχθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του Παντείου Πανεπιστημίου.
· Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι συναφών τμημάτων ΤΕΙ υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις "Πολιτική Επιστήμη" και "Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία", με ελάχιστη φοίτηση τριών (3) εξαμήνων και μέγιστη τριών (3) ετών..
· Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται κάθε Δευτέρα 11:30-13:30 και Τετάρτη 17:00-19:00, από 27η Απριλίου έως 25η Μαίου 2009, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., "Νέο Κτήριο" του Παντείου Πανεπιστημίου, 6ος όροφος, γραφείο ΣΤ 16 (κα. Ελένη Τάκου τηλ. 210- 9201821 – grammateiapms@gmail.com). Κατά τις ίδιες ημέρες και ώρες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και να παραλαμβάνουν έντυπα.
· Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι:
1. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας εγγραφής στο ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (παραλαμβάνεται από τη γραμματεία).
2. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
3. Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ισχύει και για τους επί πτυχίω φοιτητές, που πρόκειται να αποφοιτήσουν τον Σεπτέμβριο του 2009).
4. Μία προπτυχιακή εργασία (ή τη διπλωματική εργασία για τους αποφοίτους των τμημάτων όπου αυτή είναι προαπαιτούμενη για την απόκτηση πτυχίου),
5. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
6. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου,
7. Επιθυμητή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Υ.Α. Φ1/Ε5/1905 - ΦΕΚ 659/31.7.1996): Proficiency ή TOEFEL -με 550/213 τουλάχιστον μονάδες- για την αγγλική, Sorbonne II ή DALF για τη Γαλλική, Kleines Sprachdiplom για τη γερμανική, και Diploma di Lingua Italiana για την ιταλική). Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Η γνώση ξένης γλώσσας πιστώνει τον υποψήφιο με 4 [τέσσερις] μονάδες –οι οποίες θα προσμετρηθούν στην τελική βαθμολογία. Η κατοχή χαμηλότερων διπλωμάτων γλωσσομάθειας πιστώνεται με 2 [δύο] μονάδες.
Μετά τη δημοσιοποίηση στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΜΣ των τυπικώς εντάξει υποψηφίων [μέχρι 1 Ιουνίου], οι ενδιαφερόμενοι θα προσέλθουν σε γραπτή δοκιμασία το Σάββατο 6 Ιουνίου 2009, σε ένα από τα παρακάτω θεματικά πεδία [1. Πολιτική Επιστήμη - Πολιτική Κοινωνιολογία ή 2. Πολιτική Επιστήμη - Κοινωνική Θεωρία και Πολιτική Φιλοσοφία. 3. Ελληνική Ιστορία (19ος – 20ος αιώνας)]. Οι φοιτητές μπορούν να παραλαμβάνουν από την Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ (βλ. παρακάτω: ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ) την εξεταστέα ύλη και επιλεκτική βιβλιογραφία.
Όσοι λάβουν προβιβάσιμο βαθμό στις γραπτές εξετάσεις (5 έως 10), θα καταθέσουν θέμα μεταπτυχιακής έρευνας και θα επιλέξουν Σύμβουλο Σπουδών, σε συνεργασία με τον οποίο θα συντάξουν και υποβάλουν στη γραμματεία του ΠΜΣ (9, 14, 16 και 21 Σεπτεμβρίου 2009 κατά τις προβλεπόμενες ανωτέρω ώρες) τεκμηριωμένη πρόταση μεταπτυχιακής έρευνας (1.500 έως 2.500 λέξεις). Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον επιτροπής παρουσία και του Συμβούλου Σπουδών τους, για την τελική αξιολόγηση της ερευνητικής τους πρότασης. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2009. Η Πρόταση Μεταπτυχιακής Έρευνας βαθμολογείται από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής σε κλίμακα τριάντα (30) μονάδων, οι οποίες –μαζί με τις μονάδες από τη γλωσσομάθεια (0 έως 4 μονάδες) και τη γραπτή εξέταση (0 έως 6 μονάδες)– θα αποτελέσουν την τελική βαθμολογία των υποψηφίων. Η Πρόταση Μεταπτυχιακής Έρευνας θα πρέπει να συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον είκοσι (20) μονάδες.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2009
ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Στέφανος Παπαγεωργίου
Καθηγητής Τμήματος Π.Ε. & Ι.

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2007

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

( υπεύθυνη του προγράμματος, καθηγήτρια κ. Καίτη Αρώνη-Τσίχλη)


Στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου λειτουργεί Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Τμήματος, επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που διεξάγεται στο πλαίσιο Εκπαιδευτικού Προγράμματος του υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια για Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση των φοιτητών (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ-Γ’ Φάση).

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης για κάθε φοιτητή είναι έμμισθη (750) και διαρκεί 3 μήνες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι φοιτητές του Τμήματος έχουν ολοκληρώσει τα δύο πρώτα έτη φοίτησης και μέχρι την ημερομηνία της ορκωμοσίας τους. Για ορισμένες θέσεις απαιτούνται και επιπλέον προσόντα, όπως η γνώση ξένων γλωσσών και η γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η άσκηση είναι τέσσερις ημέρες την εβδομάδα από τέσσερις ώρες κάθε μέρα.

Οι φορείς στους οποίους εκπαιδεύονται οι φοιτητές είναι οι εξής:

1. Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων.

2. Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών (Κ.Ε.Ι.Ν.Ε).

3. Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.).

4. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (Α.Σ.Κ.Ι.).

5. Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου (Κ.Ε.Ν.Ι).

6. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.

7. Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών.

Με τη συγκεκριμένη Πρακτική Άσκηση επιδιώκεται η ουσιαστική σύζευξη του τομέα της εκπαίδευσης με τον χώρο εργασίας με στόχο την εφαρμογή της αποκτημένης γνώσης. Έτσι οι φοιτητές αποκτούν νέες εμπειρίες που στη συνέχεια θα συμβάλλουν θετικά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους και στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης στο γραφείο ΣΤ’ 15 (Νέο Κτίριο) κάθε Τετάρτη 12:00 – 14:00, τηλ. 210-9201824.